بهترین روش ردیابی کارمندان توسط کارفرما چیست؟

ردیابی کارمندان توسط کارفرما یکی از روش‌های مدیریت و سازماندهی اهداف و توسعه شرکت‌ها می‌باشد.